Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch


Stizzar il filter da tschercar
Disponibel
Buch

Fritz, Franz und Hosenschranz

Freche, kurze Gutenachtgeschichten
Belletristica per affons
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Praulas ord la Sibiria

Belletristica per affons
Lungatg: Romontsch

Disponibel
Buch

Cotschin, il gat dalla stria

Belletristica per affons
Lungatg: Romontsch

Emprestau
Buch

Die Weihnachtsparty

Belletristica per affons
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Metti Meerschwein

3 Geschichten auf einer CD
Cudisch auditiv per affons
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Hoppels Ostergeheimnis

Belletristica per affons
Lungatg: Tudestg

Disponibel
Buch

Clara e Beni spendran Nadal

Belletristica per affons
Lungatg: Romontsch

Emprestau
Buch

Theo Traktor

kleine Reifen, grosse Träume
Belletristica per affons
Lungatg: Tudestg

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.